Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskap om religioners gestaltningar och roller i historia och i nutid,
- redogöra för hur man inom religioner och andra livsåskådningar kan tyda och hantera människors livsfrågor,
- redogöra för hur man inom olika religioner tolkar och förhåller sig till religiös pluralism,
- använda kunskap om hur man undervisar om den egna traditionen och om andras,
- demonstrera kunskap om världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld,
- vara förtrogen med hur man tolkat och bearbetat livsfrågor i den kristna kyrkans historia,
- använda teoretiska redskap för att analysera livsåskådningar och aktuella etiska problem,
- visa insikt om skilda förutsättningar för kommunikation kring livsfrågor och vilja att utveckla sin förmåga att uttrycka sig nyanserat i sådan kommunikation,
- tillämpa och analysera några olika modeller för tolkning av uttryck för religioner och livsåskådningar,
- analysera etisk och livsåskådningsmässig argumentation, samt upptäcka, förstå och kritiskt bedöma bakomliggande antaganden.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser:

Religion och pluralism, 7.5 hp
Belyser hur några religioner kan forma människors dagliga liv; frågor kring ungdomars introduktion i den egna religiösa traditionen och de bilder de därvid får av den egna religionen och av andras; religionernas sätt att reagera på pluralism och modernitet, liksom människors möjligheter att förstå varandra över religionsgränserna.

Etik och livsåskådning, 7.5 hp
Ett urval etiska problem från aktuell debatt; material från olika religiösa traditioner och livsåskådningar, med särskilt fokus på frågor om människosyn och samhällssyn; relationen mellan etisk teori och tillämpad etik.

Världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld, 7.5 hp
Världsbilder och människosyner i bibelns värld; exempel på olika sätt att tyda och hantera livsfrågor i Gamla testamentet och i Nya testamentet; introduktion till de bibliska skrifternas tillkomst och innehåll; frågor kring texttolkning.

Livsfrågor och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia, 7.5 hp
Arbete med olika sätt att tyda och bearbeta livsfrågor i den kristna kyrkans historia, inte minst hur Bibeln och uttryck för kristen tradition tolkats i detta arbete; frågor kring kyrklig tradition och personlig tro. Delkursen utgör en introduktion till kyrkohistorien.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, men även andra typer av undervisnings-/arbetsformer kan förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. I kursen ingår gruppuppgifter och självständiga uppgifter, i vilka den studerande övar sig i att analysera och bearbeta stoff ur olika källor, också skönlitteratur och film, liksom i muntlig och skriftlig framställning. Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Examination
Examinationen utgörs av seminarieuppgifter samt av skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter. Seminarierna är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt SvB/Sv2 B + Hi A + Sh A
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - grundkurs
Religious Studies - Introductory Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL