Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etik, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   719A79
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för teoretiska och metodiska problemställningar med anknytning till ämnet etik samt etikens relation till andra religionsvetenskapliga ämnen
- diskutera forskning och vetenskap inom centrala delar av ämnet etik
- självständigt formulera en problemställning inom ämnet etik och självständigt i vetenskaplig form bearbeta problemställningen med hjälp av ämnets teori- och metodtraditioner,
Kursinnehåll
Kursen i etik kan inriktas mot frågor inom moralfilosofi, teologisk etik eller tillämpad etik
Kursen består av tre delkurser med följande moment:

Etikens teori och metod 7,5 hp
Inom kursen behandlas religionsvetenskapliga teorier och metoder med en särskild inriktning mot etisk teori och metod.

Ämnesfördjupande studier, 7,5 hp
Inom kursen sker en fördjupning i något etiskt specialområde, såsom moralfilosofi, teologisk etik eller tillämpad etik.

Uppsatskurs, 15 hp
Med tydlig anknytning till ämnets teori- och metodtraditioner formuleras och behandlas självständigt en problemställning inom ämnet etik. Resultatet presenteras skriftligt som en vetenskaplig uppsats och försvaras vid ett uppsatsseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består i huvudsak av skrivande och litteraturstudium på egen hand. Därtill kommer stöd i undervisningen i form av handledning, obligatoriska seminarier och framläggningsseminarium. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom bedömning av skriftlig inlämningsuppgift samt genom försvarande av den egna uppsatsen vid seminariebehandling, tillika med oppositionsuppgift på annan uppsats. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst godkänt resultat på Etik uppsatskurs. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etik, avancerad nivå
Ethics
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 719A79      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     TEE   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-05-31