Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kristen trosåskådning, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719A69
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar med anknytning till ämnesområdet kristen trosåskådning eller systematisk teologi samt andra religionsvetenskapliga ämnesområden
- diskutera forskning och vetenskap inom centrala delar av ämnesområdet kristen trosåskådning eller systematisk teologi,
- självständigt formulera en problemställning inom ämnesområdet kristen trosåskådning eller systematisk teologi och självständigt i en uppsats behandla den med hjälp av ämnesområdets teori- och metodtraditioner,
Kursinnehåll
Kursen består av tre delkurser med följande moment:

Delkurs 1: Metoder och teorier inom religionsvetenskap, 7,5 hp

- teori- och metodtraditioner inom olika religionsvetenskapliga discipliner
- religionsvetenskapens gemensamma teoretiska frågeställningar

Delkurs 2: Ämnesfördjupande studier, 7,5 hp

- centrala arbeten inom ämnesområdet kristen trosåskådning eller systematisk teologi, med möjlighet att även fokusera på något eller några specialområden

Delkurs 3: Uppsatskurs, 15 hp

Med tydlig anknytning till ämnesområdets teori- och metodtraditioner formuleras och behandlas självständigt en problemställning inom forskningsfältet kristen trosåskådning eller systematisk teologi. Resultatet presenteras skriftligt som en vetenskaplig uppsats och försvaras vid ett uppsatsseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består i huvudsak av skrivande och litteraturstudium på egen hand. Därtill kommer stöd i undervisningen, vilket normalt sker i delkurs 1 i form av föreläsningar och seminarier, i delkurs 2 i form av handledd läskurs, i delkurs 3 i form av handledning, seminarier och framläggningsseminarium. Utöver detta skal den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i delkurs 1 genom bedömning av inlämningsuppgifter som seminariebehandlas, i delkurs 2 genom muntlig eller skriftlig tentamen, i delkurs 3 genom försvarande av den egna uppsatsen vid seminariebehandling, tillika med oppositionsuppgift på annan uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst godkänt resultat på Religionsvetenskap - Kristen trosåskådning, uppsats, fördjupningskurs, 15hp, eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kristen trosåskådning
Systematic Theology, Intermediate Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 719A69      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-05-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.