Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kristen trosåskådning, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719A61
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för ett valt specialområde inom ämnesområdet kristen trosåskådning,
- formulera en problemställning inom ämnesområdet kristen trosåskådning och att självständigt behandla den i uppsatsform med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner,
- söka, tolka och kritiskt granska för behandlingen av problemställningen relevant material,
- analysera, bedöma och diskutera andras uppsatsuppläggningar inom ämnesområdet.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlas självständigt en problemställning inom ämnesområdet kristen trosåskådning. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.
I kursen ingår också att diskutera andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser.
Undervisning/Arbetsformer
Det självständiga uppsatsarbetet stöds av handledning, introduktionsseminarier, halvtidsseminarier då uppsatsuppläggningar diskuteras samt avslutande uppsatsseminarier. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt förbereda sig för och delta i seminarierna.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier där uppsatsuppläggningar analyseras och diskuteras, där den egna uppsatsen försvaras och där normalt opposition på en annan uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 120hp i religionsvetenskapliga kurser, inklusive minst 7.5 hp från Religionsvetenskap, Kristen trosåskådning, fördjupningskurs, eller motsvarande. Utöver ovan nämnda krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kristen trosåskådning, avancerad kurs
Systematic Theology
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 719A61      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.