Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kristendomens historia uppsats, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719A57
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
− redogöra för ett valt specialområde i kristendomens historia,
− formulera en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia och självständigt behandla den i uppsatsform med hjälp av disciplinens teori− och metodtraditioner,
− kvalificerat söka, systematisera, sammanställa och kritiskt granska och tolka information, samt redovisa arbetsprocess och slutsatser, gällande en problemställning i uppsatsform,
− analysera och bedöma andras vetenskapliga arbeten
− på ett kvalificerat akademiskt sätt förhålla sig till kyrkohistoriska händelser och problemställningar genom kritisk och saklig muntlig och skriftlig framställning.
Kursinnehåll
Kursen består av självständig behandling av problemställning i uppsatsform utifrån kristendomshistorisk teori− och metodtradition; presentation och opposition av uppsats(er).
Undervisning/Arbetsformer
Självständigt uppsatsarbete; obligatoriska seminarier; skriftlig och muntlig presentation; opposition. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier, etc., genom gedigna förberedelser till desamma. Uppsatsarbetet följs av handledare.
Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier samt muntlig presentation och opposition av annan uppsats. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 120 hp Religionsvetenskap inklusive 7.5 hp från kursen Religionsvetenskap - Kristendomens historia fortsättningskurs, eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kristendomens historia uppsats, avancerad kurs
History of Christianity, Thesis
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 719A57      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.