Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nya testamentets exegetik uppsats, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719A47
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna demonstrera
- färdighet i att självständigt formulera en problemställning inom ämnesområdet Nya Testamentets exegetik och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt behandla den med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner,
- förmåga att med hjälp av tillgängliga resurser på bibliotek och i elektronisk form samla och tolka relevanta data resp. texter, samt att i den akademiska uppsatsens form redovisa resultaten från arbetet med den valda uppgiften,
- färdighet i att diskutera och bedöma andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser inom ämnesområdet,
- fördjupad kunskap om Nya testamentet och dess omvärld utifrån den valda uppgiften.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlas med hjälp av aktuell forskningslitteratur självständigt en problemställning inom ämnesområdet Nya Testamentets exegetik. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.
I kursen ingår också att diskutera andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av uppsatsarbete på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av handledning, seminarier och framläggningsseminarium. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Examination sker genom försvarande av den egna uppsatsen vid seminariebehandling. I delkursen ingår normalt även att opponera på andras uppsatser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 120 hp Religionsvetenskap inklusive 7,5 hp Religionsvetenskap - Nya testamentets exegetik, fördjupningskurs, eller motsvarande. Utöver ovan nämnda krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nya testamentets exegetik uppsats
New Testament Exegesis, Thesis
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 719A47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.