Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionshistoria, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719A19
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för religionshistoriska och religionsantropologiska teorier och analysmetoder
- självständigt och kritiskt granska källor, texter och fältarbeten genom att använda sig av vetenskapliga metoder
- analysera och kritiskt förhålla sig till vetenskapliga monografier
- skilja på vetenskaplig och inomreligiös terminologi
- självständigt formulera en problemställning inom ämnesområdena religionshistoria eller religionsantropologi och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt behandla den med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner.
Kursinnehåll
Religionshistoriska och religionsantropologiska teorier och metoder; fördjupning inom ett specifikt religionsvetenskapligt fält; självständig behandling av en problemställning inom ämnesområdena religionshistoria eller religionsantropologi, vilken presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av tre delar. Den första och andra delkursen på 7,5 hp vardera löper parallellt under den första delen av terminen.
På den första delkursen är undervisningen seminariebaserad. Den studerande skall vara väl förberedd inför seminarierna och aktivt och konstruktivt delta i seminariediskussionerna.
På den andra delkursen består arbetsinsatsen i huvudsak av litteraturstudium på egen hand. Studenten upprättar i samråd med handledaren en läslista som redovisas på ett seminarium eller individuellt.
Den sista delkursen består av uppsatsarbete på egen hand, med lärarstöd i form av handledning. I delkursen ingår normalt även att opponera på andras uppsatser. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Inlämnade skriftliga uppgifter utgör basen för examinationen avseende de två första delkurserna. För godkännande på kursen krävs aktivt och konstruktivt deltagande på seminarierna. Uppsatskursens examination sker genom en prövning av den självständiga arbetsuppgiften och ett försvar av denna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst godkänt resultat på kursen Religionsvetenskap - Religionshistoria, fördjupningskurs, uppsats, 15 hp, eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionshistoria, avancerad kurs
History of Religions, Intermediate Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 719A19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.