Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionshistoria uppsats, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   719A17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på ett avancerad sätt kunna
- formulera en problemställning inom ämnesområdet religionshistoria eller religionsantropologi och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt behandla den med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner,
- samla och tolka relevanta data resp. texter, samt att i den akademiska arbeten form redovisa resultaten
- kritiskt diskutera och bedöma arbeten inom ämnesområdet
- analysera valda specialområdet inom religionshistoria eller religionsantropologi.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlas med hjälp av aktuell forskningslitteratur självständigt en problemställning inom ämnesområdet religionshistoria eller religionsantropologi.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av uppsatsarbete på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av handledning, seminarier och framläggningsseminarium. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium. I kursen ingår också att diskutera andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser. Utöver detta ska den studerande utöva sjävstudier.
Examination
Examination sker genom försvarande av den egna uppsatsen vid seminariebehandling samt i normalfallet även genom att opponera på andras uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången kurs Religionshistoria, 15hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionshistoria uppsats, avancerad kurs
History of Religions, Thesis
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 719A17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.