Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Filosofisk klassiker: Kant, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi
Ämnesområde Filosofi - F12
  Kurskod   718G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för Kants teorier och argumentation
- redovisa centrala partier i verk av Kant
- redogöra för och diskutera hur Kants teorier tolkats och mottagits i senare sammanhang.
Kursinnehåll
Kursen byggs kring Kant, som är klassisk inom filosofin i den meningen att hans verk utgör en referenspunkt för mycken senare filosofi. Kant kom med banbrytande insatser inom både kunskapsteorin, medvetandefilosofin och metafysiken samt moralfilosofin och estetiken. Både hans teorier inom den teoretiska filosofin samt hans uppfattningar i värdefrågor om etik, estetik och politisk filosofi tas upp i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av schemalagda föreläsningar som delvis har seminarieform, genom att de utformas som diskussion över utvalda partier originaltext (i svensk eller engelsk översättning) och kvalificerad sekundärlitteratur. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt obligatoriskt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Filosofisk klassiker: Kant
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 718G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1x   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.