Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hjärna och medvetande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi
Ämnesområde Filosofi - F12
  Kurskod   718G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för hjärnans uppbyggnad och funktionssätt
- redovisa innehållet i de centrala teorierna om medvetandets natur
- tillämpa de viktigaste begreppen och perspektiven som kommer till användning inom medvetandefilosofin
- redogöra för några av de konsekvenser som rön inom neurovetenskap, kognitionsstudier och medvetandefilosofi kan ha för andra discipliner
- förklara hur neurovetenskapliga resultat och teorier är knutna till grundläggande uppfattningar om den mänskliga kognitionen
- visa hur olika sätt att förstå centrala termer, som till exempel kvalia eller mental representation, kan inverka på utvecklingen av de olika teorierna
Kursinnehåll
Kursen tar upp frågor om hjärnan och om dess förhållande till medvetandet, utifrån en rad olika perspektiv.

Ämnen och problem som tas upp i kursen är:
- grundläggande beskrivning av hjärnans uppbyggnad och funktionssätt
- de centrala teorierna om medvetandets natur, och om medvetandets förhållande till den omgivande världen
- några av de centrala begreppen i de olika debatterna om medvetandets natur, som kvalia och mentala representationer samt olika teorier, som dualism, behaviorism, fysikalism, eliminativism och panpsykism
- frågor kring hur nya resultat inom neurofysiologi och empirisk psykologi kan ha relevans för filosofiska uppfattningar om mänskligt handlande och ansvar
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en nätbaserad distanskurs. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftliga examinationsuppgifter, inlämningsuppgifter och aktiv medverkan i det diskussionsforum som hör till det nätbaserade kursrummet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hjärna och medvetande
Brain and Mind
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 718G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.