Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hjärna och medvetande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Psykologi - PSA
  Kurskod   718G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för frågor kring medvetandets natur och dess relation till hjärnan.
Kursinnehåll
Efter en introducerande översikt över vad vi idag vet om hjärnans funktion tar kursen upp frågor som rör medvetandet, jaget, personlig identitet och även etiska frågor som blir en följd av den växande kunskapen om hjärnan och dess funktion, till exempel frågor kring vårt ansvar för våra handlingar.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges huvudsakligen på distans, men kommer att inledas och avslutas med träffar i Linköping.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hjärna och medvetande
Brain and Mind
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 718G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   HU