Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Feministisk filosofi, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   718G04
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för centrala teorier och uppfattningar i feministisk filosofi,
- visa förtrogenhet med centrala verk i feministisk filosofi samt verk i äldre filosofi författade av kvinnor,
- visa inblick i hur feministisk filosofi bedrivs idag, och hur den kan tänkas utgöra ett alternativ till den traditionella filosofin.
Kursinnehåll
Under kursen studeras olika feministiska teorier, både mer övergripande teorier och diskussioner om enskilda traditionella filosofiska frågor, som till exempel feministisk kunskapsteori och etik. I kursstoffet ingår en del kvinnliga filosofer från filosofins historia. Dessa kvinnor är praktiskt taget alltid frånvarande i den mer traditionella filosofihistorien, och olika uppfattningar om vad detta kan tänkas bero på diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetet under kursen består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer föreläsningar som delvis har seminarieform genom att utformas som diskussion över utvalda texter.
Examination
Examination sker genom skriftlig prövning endera genom ett uppsatsarbete eller genom skriftlig tentamenDen som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Feministisk filosofi, grundkurs
Feminist Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 718G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PFA   HU