Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   718G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa förtrogenhet med modern moralfilosofisk diskussion,
- använda fördjupade kunskaper om problem och teorier inom något av den praktiska filosofins områden,
- självständigt i uppsatsform behandla ett valt problem inom något av den praktiska filosofins områden.
Kursinnehåll
Moralfilosofi, 7,5 HP
I delkursen behandlas ett modernt moralfilosofiskt arbete, som framstår som centralt i dagens vetenskapliga diskussion.

Litteraturkurs till uppsats, 7,5 HP
Delkursen består av litteratur som ger bakgrundskunskaper till det valda uppsatsämnet. Litteraturen väljes i samråd med handledaren.

Uppsats, 15 HP
Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren. Författandet av en uppsats innebär ett självständigt arbete med ett valt praktisk-filosofiskt problem eller vissa valda texter. Uppsatsen bör innehålla någon utifrån argumentation hävdad tes i anslutning till problemet eller texten och visa den studerandes förmåga att på egen hand genomföra ett filosofiskt resonemang.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av seminarier och enskild handledning. Litteraturen till den moralfilosofiska kursen behandlas vid seminarier där den studerande förväntas aktivt deltaga med kommenterande referat och diskussion av den aktuella texten. Vid seminarierna behandlas också de färdigställda uppsatserna. Den studerande skall vid något tillfälle fungera som opponent.
Examination
Examination sker genom muntlig prövning, genom uppgifter som redovisas vid seminarierna samt genom ventilation av uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs 30 hp samt genomgången Praktisk filosofi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs
Specialized Course in Practical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 718G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     PFA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.