Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Filosofi - F12
Ämnesområde Praktisk filosofi
  Kurskod   718G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna;
- redogöra för relationen mellan centrala delar i samtida moralfilosofiskt verk, samt kritiskt diskutera dessa med hjälp av logiska och argumentationsanalytiska begrepp och grundläggande normativa och metaetiska begreppsbildningar och argument,
- demonstrera detaljerade kunskaper om något klassiskt verk och de problem som aktualiseras i detta,
- redogöra för centrala teorier och problem inom det samhällsfilosofiska området,
- demonstrera fördjupade eller breddade kunskaper inom något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin,
- skriftligen genomföra ett längre filosofiskt resonemang i form av en akademisk uppsats, som uppfyller grundläggande krav på akribi, språk, struktur och innehåll.
Kursinnehåll
Moralfilosofi, 10 hp
I delkursen behandlas centrala arbeten och teorier i 1900-talets moralfilosofiska diskussion. Studierna riktar in sig mot såväl värdeteoretiska frågor som frågor som rör normativa etiska system - främst konsekventialismen.

Den praktiska filosofins klassiker, 5 hp
I delkursen arbetar man med ett centralt klassiskt moralfilosofiskt arbete och ger det ett ingående studium med hjälp av kvalificerade kommentatorer.

Samhällsfilosofi, 7,5 hp
I delkursen skaffar sig studenten förtrogenhet med ståndpunkter och teorier, främst rörande social rättvisa, som varit centrala i diskussionen från mitten av 1900-talet.

Valfri specialisering, 7,5 hp
I delkursen ägnar man sig åt något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin. Studierna kan ges samma inriktning som i grundkursen i praktisk filosofi och därmed bjuda tillfälle till djupare studier inom ett område. Alternativt kan en annan inriktning väljas, så att studenten därmed får tillfälle att bredda sina kunskaper. Information om aktuella valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas vid seminarier självständigt referera och kommentera olika textavsnitt. Den studerande ska sammanställa skriftliga rapporter, samt författa en mindre uppsats och aktivt delta i det för kursen inrättade elektroniska diskussionsforumet.
Examination
Examination sker genom muntlig och skriftlig prövning. I samtliga moment ingår skriftliga uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 22,5 hp från Praktisk filosofi 1, grundkurs.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs
Intermediate Course in Practical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 718G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Filosofi - F12          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     F12   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-11-29