Visa svensk kursplan
 
SYLLABUS
Intermediate Course in Practical Philosophy
, 30 ECTS Credits
 
COURSE CATEGORY   Fristående kurs
MAIN FIELD OF STUDY  
SUBJECT AREA  
  COURSE CODE   718G02
AIM OF THE COURSE
Efter avslutad kurs skall den studerande

- ha en bred orientering i det praktisktfilosofiska fältet

- ha grundlig bekantskap med något klassiskt moralfilosofiskt arbete och med de problem som aktualiseras i detta,

- ha förvärvat kunskaper om teorier och problem inom det samhällsfilosofiska området samt

- ha nya insikter inom något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin eller breddad kunskap inom en tidigare upptagen specialisering
CONTENTS
Moralfilosofi, 10 HP
Moral Philosophy

I kursen möter studenten centrala arbeten och teorier i 1900-talets moralfilosofiska diskussion. Studierna riktar in sig mot såväl värdeteoretiska frågor som frågor som rör normativa etiska system - främst utilitarismen.

Den praktiska filosofins klassiker, 5 HP
A Classic in Practical Philosophy

I kursen arbetar man med ett centralt klassiskt moralfilosofiskt arbete och ger det ett ingående studium med hjälp av kvalificerade kommentatorer.


Samhällsfilosofi, 7,5 HP
Social Philosophy
I kursen skaffar sig studenten förtrogenhet med ståndpunkter och teorier, främst rörande social rättvisa, som varit centrala i diskussionen från mitten av 1900-talet.

Valfri specialisering, 7,5 HP
I kursen ägnar man sig åt något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin. Studierna kan ges samma inriktning som i Grundkursen i praktisk filosofi och därmed bjuda tillfälle till djupare studier i ett område. Alternativt kan en annan inriktning väljas, så att studenten därmed får tillfälle att bredda sina kunskaper. Information om aktuella valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle.
TEACHING
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning dels som föreläsningar, dels som seminarier och övningar. De senare är avsedda att fånga upp de övningsuppgifter som studenten sköter som eget arbete utöver inläsning. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Den studerande förväntas vid seminarier självständigt referera och kommentera olika textavsnitt. Den studerande förväntas även sammanställa skriftliga rapporter samt författa en mindre uppsats.
EXAMINATION
Kurserna examineras genom enskilt skrivna uppsatser, genom uppgifter som redovisas i samband med undervisningen och genom skriftliga salstentamina.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.
ADMISSION REQUIREMENTS

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 HP från Praktisk filosofi, grundkurs eller motsvarande.

GRADING
The course is graded according to the ECTS grading scale A-F
CERTIFICATE
Course certificate is issued by the Faculty Board on request. The Department provides a special form which should be submitted to the Student Affairs Division.
COURSE LITERATURE
The course literature is decided upon by the department in question.
OTHER INFORMATION
Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.
 
Intermediate Course in Practical Philosophy
Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs
 
Department responsible
for the course or equivalent:
           
Registrar No: LiU-2008/00111   Course Code: 718G02      
    Exam codes: see Local Computer System      
Subject/Subject Area :          
           
Level   Education level     Subject Area Code   Field of Education  
G1X   Basic level     PFA    
The syllabus was approved by the Board of Faculty of Arts and Science 2008-01-21