Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   718G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna;
- redogöra för fördjupade kunskaper i moralfilosofi,
- redogöra för fördjupade kunskaper i något klassiskt arbete och om de problem som aktualiseras i detta,
- redogöra för kunskaper om teorier och problem inom det samhällsfilosofiska området
- demonstrera fördjupade eller breddade kunskaper inom något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin.
Kursinnehåll
Moralfilosofi, 10 HP
Moral Philosophy
I delkursen behandlas centrala arbeten och teorier i 1900-talets moralfilosofiska diskussion. Studierna riktar in sig mot såväl värdeteoretiska frågor som frågor som rör normativa etiska system - främst utilitarismen.

Den praktiska filosofins klassiker, 5 HP
A Classic in Practical Philosophy
I delkursen arbetar man med ett centralt klassiskt moralfilosofiskt arbete och ger det ett ingående studium med hjälp av kvalificerade kommentatorer.

Samhällsfilosofi, 7,5 HP
Social Philosophy
I delkursen skaffar sig studenten förtrogenhet med ståndpunkter och teorier, främst rörande social rättvisa, som varit centrala i diskussionen från mitten av 1900-talet.

Valfri specialisering, 7,5 HP
I delkursen ägnar man sig åt något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin. Studierna kan ges samma inriktning som i Grundkursen i praktisk filosofi och därmed bjuda tillfälle till djupare studier i ett område. Alternativt kan en annan inriktning väljas, så att studenten därmed får tillfälle att bredda sina kunskaper. Information om aktuella valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas vid seminarier självständigt referera och kommentera olika textavsnitt. Den studerande ska sammanställa skriftliga rapporter samt författa en mindre uppsats.
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig prövning och genom uppgifter som redovisas i samband med undervisning.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Praktisk filosofi, grundkurs.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs
Intermediate Course in Practical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 718G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PFA