Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde Filosofi - F12
  Kurskod   718G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva den praktiska filosofins huvudområden
- definiera och använda den praktiska filosofins nyckelbegrepp
- tillämpa grundläggande logiska och argumentationsanalytiska
begrepp
- redogöra för huvuddrag i filosofins historia med inriktning mot
problemställningar inom praktisk filosofi
- redogöra för centrala delar i några av den praktiska filosofins
klassiska texter och kristiskt diskutera dessa
- redogöra för, tillämpa och kritiskt diskutera grundläggande
normativa och metaetiska teorier
- redogöra för och diskutera problem och metoder inom ett
specialområde av den praktiska filosofin
- diskutera filosofiska frågor på ett klargörande och sakligt sätt
med hjälp av vanliga filosofiska verktyg, såväl muntligen som i
skrift.
Kursinnehåll
Instrumentkurs, 7,5 hp
Instrumental Course
I denna delkurs tränas studenten att använda filosofins
analytiska verktyg i läsning av praktisk-filosofiska texter. Den
utgör också en allmän introduktion till ämnet och till filosofiska
studier i allmänhet. Grundläggande satslogik studeras och övas,
likaså grundläggande argumentationsanalytiska metoder och
begrepp. Argumentationsanalysen inriktas mot
ställningstaganden i normativa frågor.

Den praktiska filosofins historia, 7,5 hp
The History of Practical Philosophy
I kursen arbetar sig studenten fram till en översikt av filosofins
historia med särskilt fokus på att skaffa sig en orientering i
moralfilosofins historia. Parallellt med föreläsningarna bearbetas
originaltexter, i allmänhet i form av antologiutdrag på seminarier.

Moralfilosofi, 6 hp
Moral Philosophy
I kursen arbetar man med att systematisera de vanligaste
normativa moralsystemen, deras grundläggande antaganden och beskrivningen av deras struktur. Vidare underkastas teorier och värderingar och normer behandling ur ett metaetiskt perspektiv.

Den praktiska filosofins klassiker, 3 hp
Classics of Practical Philosophy
I kursen skaffar man sig förtrogenhet med några större klassiska texter inom den praktiska filosofin.

Specialisering, 6 hp
Specialization
Kursen fokuserar på något av den praktiska filosofins områden
utanför moralfilosofin. Vid varje kurstillfälle ges möjlighet att
välja mellan filosofisk estetik och exempelvis rättsfilosofi,
religionsfilosofi eller samhällsfilosofi. Information om aktuella
valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, seminarier
och övningar. Lärarledda övningar är avsedda att fånga upp de
övningsuppgifter som studenten sköter som eget arbete utöver
inläsning. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i
samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Kurserna examineras genom skriftlig salstentamen,
hemskrivning, muntlig examination och aktivt deltagande i
seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 1, grundkurs
Basic Course in Practical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 718G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PFA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-10-13