Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   718G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda den praktiska filosofins nyckelbegrepp och redogöra för huvudområden,
- visa grundläggande färdigheter i logik och argumentationsanalys,
- redogöra för filosofins historia med inriktning mot praktiskfilosofiska problem,
- visa förtrogenhet med några av den praktiska filosofins klassiska texter,
- använda grundläggande kunskaper om värdeteori och normativa system och deras tillämpningar,
- demonstrera kunskaper om problem och metoder inom ett specialområde av den praktiska filosofin.
Kursinnehåll
Instrumentkurs, 7,5 HP
I denna delkurs tränas studenten att använda filosofins analytiska verktyg i läsning av praktisk-filosofiska texter. Den utgör också en allmän introduktion till ämnet och till filosofiska studier i allmänhet. Grundläggande satslogik studeras och övas, likaså argumentationsanalytiska tekniker som till exempel tolkning och preciserande. Argumentationsanalysen inriktas mot ställningstaganden i normativa frågor.

Den praktiska filosofins historia, 7, 5 HP
I kursen arbetar sig studenten fram till en översikt av filosofins historia med särskilt fokus på att skaffa sig en orientering i moralfilosofins historia. Parallellt med föreläsningarna bearbetas originaltexter, i allmänhet i form av antologiutdrag på seminarier.

Den praktiska filosofins klassiker, 3 HP
Kursen fokuserar på att delge studenten förtrogenhet några större klassiska texter inom den praktiska filosofin.

Moralfilosofi, 6 HP
Under kursen systematiseras de vanligaste normativa moralsystemen, deras grundläggande antaganden och beskrivningen av deras struktur. Vidare underkastas teorier och värderingar och normer behandling ur ett metaetiskt perspektiv.

Specialisering, 6 HP
Kursen fokuserar på något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin, t ex rättsfilosofi, religionsfilosofi, samhällsfilosofi eller estetik. Information om aktuella valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning dels som föreläsningar, dels som seminarier och övningar. De senare är avsedda att fånga upp de övningsuppgifter som studenten sköter som eget arbete utöver inläsning. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Kurserna examineras i regel genom skriftlig salstentamen. Undantag är kursen ”Specialisering” som examineras både på ett seminarium för gruppdiskussion och genom en individuellt skriven uppsats. Seminarietillfällena examineras genom obligatoriskt nävarande.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk filosofi 1, grundkurs
Basic Course in Practical Philosophy
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 718G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PFA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.