Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde Filosofi - F12
  Kurskod   718A01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupade kunskaper om några centrala praktisk-filosofiska problem och teorier,
- utvecklad sin förmåga att självständigt hantera, presentera och bedöma komplex argumentation, särskilt inom praktisk-filosofiska debatter.
Kursinnehåll
Undervisning på flera av kurserna kan komma att ske vid annat lärosäte eller i form av distansundervisning.

Delkurser: 22,5 hp
Tre delkurser omfattande 7,5 hp vardera. Studenten väljer i samråd med examinator och handledare kurser ur ett lokalt och nationellt utbud, som varierar från termin till termin.

Seminarium, 7,5 hp
Seminariet, som är obligatoriskt, behandlar aktuell forskning eller tar upp något centralt och aktuellt problemkomplex.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier på egen hand till vilka kommer obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen. Utöver detta kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma. En del av undervisningen kan ske vid annat lärosäte, och inslag av distansundervisning förekommer.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntliga presentationer. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Praktisk filosofi, grundkurs med 30 hp och Praktisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp samt Praktisk filosofi, fördjupningskurs med 22,5 hp eller kurser som bedöms likvärdiga.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs
Practical Philosophy 4, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 718A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PFA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.