Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   718A01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupade kunskaper om några centrala praktisk-filosofiska problem och teorier,
- utvecklad sin förmåga att självständigt hantera, presentera och bedöma komplex argumentation, särskilt inom praktisk-filosofiska debatter.
Kursinnehåll
Undervisning på flera av kurserna kan komma att ske vid annat lärosäte eller i form av distansundervisning.

Delkurser: 22,5 hp
Tre delkurser omfattande 7,5 hp vardera. Studenten väljer i samråd med examinator och handledare kurser ur ett lokalt och nationellt utbud, som varierar från termin till termin.

Seminarium, 7,5 hp
Seminariet, som är obligatoriskt, behandlar aktuell forskning eller tar upp något centralt och aktuellt problemkomplex.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier på egen hand till vilka kommer obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen. Utöver detta kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma. En del av undervisningen kan ske vid annat lärosäte, och inslag av distansundervisning förekommer.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntliga presentationer. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Praktisk filosofi, grundkurs med 20 p (30 hp) och Praktisk filosofi, fortsättningskurs 20 p (30 hp) samt Praktisk filosofi, fördjupningskurs med 15 p (22,5 hp) eller kurser som bedöms likvärdiga.

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs
Practical Philosophy 4
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 718A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     PFA   HU