Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap- och visuell kommunikation
Ämnesområde Konstvetenskap - KV1
  Kurskod   717G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- historiskt och teoretiskt redogöra för västerländsk konsthistoria från 1750 fram till idag
- beskriva periodens bilder och byggnader i tal och skrift,
- redogöra för olika konstvetenskapliga metoder gällande analys och tolkning,
- i tal och skrift föra ett argumenterande resonemang, självständigt och kritiskt analysera relevant forskning utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i ämnet konstvetenskap.
Kursinnehåll
Konstens historia från ca 1750 till ca 1900, 7,5 hp
(Art History from the middle of the 18th to the 20th century)
Delkursen ger en översikt över de viktigaste stilströmningarna i konsten från nyklassicismen till och med sekelskiftets Art Nouveau. De områden som diskuteras är konstskapandets förändrade villkor genom konstnärsemancipationen och konstmarknadens och utställningslivets utveckling, striden mellan akademism och modernism samt den tekniska utvecklingens betydelse för arkitektur och stadsbyggande. Vidare behandlas såväl fotografiets uppkomst och historia som den massproducerade bildens genombrott.

Konstens historia från ca 1900 till idag, 7,5 hp
(Art History from the 20th century until today)
I delkursen behandlas ingående viktiga enskilda konstnärers insatser och gruppbildningar samt de olika konströrelsernas teoretiska förutsättningar från fauvismens och expressionismens genombrott 1905 fram till idag. Vidare studeras 1900-talets arkitektur, miljögestaltning och design samt konstbegreppet. Perspektiv ges på massmediabilder av olika slag, populärbilder, reklam och propaganda.

Kursens innehåll motsvarar delkurserna tre och fyra i Konstvetenskap 1
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.
Examination
Delkurserna examineras genom salsskrivningar, hemskrivningar samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs
History of Art and Visual Culture from 1750 to present
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 717G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap- och visuell kommunikation          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.