Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konst och visuell kultur fram till 1750, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap- och visuell kommunikation
Ämnesområde Konstvetenskap - KV1
  Kurskod   717G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- ur historisk och teoretisk synpunkt redogöra för västerländsk konsthistoria fram till 1750
- beskriva periodens bilder och byggnader i tal och skrift,
- redogöra för olika konstvetenskapliga metoder gällande analys och tolkning,
- i tal och skrift föra ett argumenterande resonemang, självständigt och kritiskt analysera relevant forskning utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i ämnet konstvetenskap.
Kursinnehåll
Konstens historia från äldsta tid fram till ca 1400, 7,5 hp
(Art History from Prehistoric Times to the beginning of the 15th century)
I delkursen behandlas aspekter på de äldsta mänskliga kulturyttringarna genom studium av t. ex. paleolitiska grottbilder. Mera ingående studeras bildkonst och arkitektur i Medelhavsområdets och främre orientens statsbildningar, från de första högkulturerna i Mesopotamien och Egypten t.o.m. den romerska kejsartiden. Vidare ges en översikt över bildproduktion och byggande i Europa under det årtusende då dessa verksamheter i hög grad stod i kyrkans tjänst.

Konstens historia från ca 1400 till ca 1750, 7,5 hp
(Art History from the 15th century to the middle of the 18th century)
Delkursen behandlar bildens och arkitekturens estetik och funktioner från tiden för renässansidéernas frambrytande i Italien till och med rokokoströmningarna under 1700-talet. De viktiga konstteoretiska förskjutningarna och konstnärernas förändrade roll i samhället diskuteras. Även stadsbyggandets och miljögestaltningens utveckling studeras, liksom konsthantverk och utveckling av de grafiska teknikerna.
Kursens innehåll motsvarar de två första delkurserna i Konstvetenskap 1
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.
Examination
Kursen examineras genom salsskrivningar, hemskrivningar samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konst och visuell kultur fram till 1750, grundkurs
History of Art and Visual Culture from Ancient Times until 1750
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 717G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap- och visuell kommunikation          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.