Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Berlins konst- och kulturliv - utveckling och gestaltning av en storstad, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap- och visuell kommunikation
Ämnesområde Kulturvetenskap - KV2
  Kurskod   717G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för huvuddragen i Berlins stadsutveckling ca 1700 till 2010
- identifiera, redogöra för och beskriva ur ett konstvetenskapligt perspektiv ett urval av byggnadsverk, konstverk och institutioner som finns i staden
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
Kursinnehåll
Kursen vänder sig till den som vill fördjupa sina kunskaper om hur Berlin, under såväl historisk som modern tid, har utvecklats till ett kulturellt centrum i Europa. Stadens öden under 1900-talet – som återspeglas i dess byggnader, monument och museer – gör Berlin till en av Europas mest intressanta storstäder. Kursen behandlar konst och kultur som förknippas med Berlin.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självstudier består kursen av föreläsningar, seminarier samt ett projektarbete. Under en vecka av kursen ges undervisning på plats i Berlin.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete med anknytning till kursens innehåll. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Konstvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Berlins konst- och kulturliv - utveckling och gestaltning av en storstad
Berlin’s art scene and cultural heritage – developing and interpreting a metropolis
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 717G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap- och visuell kommunikation          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.