Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bildanalys och normkritik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap- och visuell kommunikation
Ämnesområde Konsthantverk - KH1
  Kurskod   717G07
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande normkritiska modeller
- tillämpa grundläggande normkritisk analys på olika typer av bildmaterial
- genomföra grundläggande bildanalys utifrån olika samhälleliga kontexter.
Kursinnehåll
Inom den intersektionella forskningen strävar man efter att synliggöra samhälleliga hierarkier som ligger till grund för de normsystem som verkar inom olika diskurser. Kursen behandlar grunderna i normkritisk analys med utgångspunkt från ett konstvetenskapligt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Seminarier, föreläsningar och självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift samt aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bildanalys och normkritik
Pictorial Analysis and Norm-Criticism
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 717G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap- och visuell kommunikation          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.