Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Designhistoria och designteori, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap- och visuell kommunikation
Ämnesområde Konstvetenskap - KV1
  Kurskod   717G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för formgivna artefakters estetiska uttryck samt placera in dessa i sin samhälleliga och kulturella kontext
- referera till, tolka och analysera historiska och teoretiska texter kring design samt kunna redogöra för relevant idéhistorisk kontext
- redogöra för immaterialrättens funktion samt problematiken kring plagiering vid formgivning och design
- reflektera kring design utifrån designhistoriska, designteoretiska och immaterialrättsliga perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar designens historia och teori ur ett estetiskt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Inom ramen för kursen ges en översikt över designens historia från 1850 till början av 2000-talet, med tyngdpunkt på föremålens estetiska uttryck samt roll i en kulturell och samhällelig kontext. I kursen fokuseras även på de textbaserade teorier som är bärande för att få en fördjupad förståelse för artefaktens form och mening. Kursen behandlar även designfrågor ur ett immaterialrättsligt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar, seminarier, redovisningar samt studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras dels muntligt genom redovisningar och aktivt obligatoriskt deltagande vid seminarier, dels genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Designhistoria och designteori
The History of and Theories on Design
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 717G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap- och visuell kommunikation          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.