Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Berlins arkitektur, konst och kulturliv, 6hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kulturvetenskap - KLA
Ämnesområde Kulturvetenskap - KLA
  Kurskod   717G05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för hur Berlin under såväl historisk som modern tid har utvecklats till en storstad och till ett kulturellt centrum i Europa
- analysera och kritiskt granska Berlins utveckling och betydelse i en europeisk och västerländsk kulturkontext
- identifiera och beskriva ett urval av byggnadsverk, konstverk och institutioner som finns i staden
Kursinnehåll
Staden Berlins öden under 1900-talet och de minnen av krig, delning och återförening som finns kvar i form av platser, byggnader, monument och muséer gör den till en av Europas mest intressanta storstäder. Berlin är Tysklands och Norra Europas kulturella centrum och är idag dessutom den kanske mest dynamiska staden när det gäller stadsbyggnad och arkitektur i Europa. I Berlin finns ett stort antal muséer, konstsamlingar och gallerier och konstnärer från hela världen, inte minst från de Nordiska länderna, är verksamma i staden. Mot denna bakgrund behandlar kursen arkitektur, konst och allmän kultur som förknippas med Berlin.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är studentaktiva och projektbaserade. Under en vecka av kursen erbjuds undervisning på plats i Berlin. Utöver detta förväntas den studerande bedriva självstudier.
Examination
Projekten examineras dels genom seminarier och dels genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i studiehandledningen för kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Konstvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Berlins arkitektur, konst och kulturliv
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 717G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kulturvetenskap - KLA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     KLA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-11-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.