Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskap 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde
  Kurskod   717G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera översiktliga kunskaper, både historiskt och teoretiskt, om bildkonst (inklusive massproducerade bilder) och om arkitektur och brukskonst i den västerländska kulturkretsen, med särskilt fokus på Skandinavien,
- redogöra för bildskapandets funktioner och verkningsmedel,
- bestämma och beskriva bilder och byggnader i tal och skrift, liksom visa förtrogenhet med olika metoder för tolkning och analys,
- i tal och skrift föra ett argumenterande resonemang och kritiskt reflektera kring relevanta fakta utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i ämnet.
Kursinnehåll
Konstens historia från äldsta tid fram till ca 1400, 7,5 hp
(Art History from Prehistoric Times to the beginning of the 15th century)
I delkursen behandlas aspekter på de äldsta mänskliga kulturyttringarna genom studium av t. ex. paleolitiska grottbilder, samt bildkonst och arkitektur i Medelhavsområdets och främre orientens statsbildningar, från de första högkulturerna i Mesopotamien och Egypten t.o.m. den romerska kejsartiden. Vidare ges en översikt över bildproduktion och byggande i Europa, med betoning på Skandinavien, under det årtusende då dessa verksamheter i hög grad stod i kyrkans tjänst.

Konstens historia från ca 1400 till ca 1750, 7,5 hp
(Art History from the 15th century to the middle of the 18th century)
Delkursen behandlar bildens och arkitekturens estetik och funktioner från tiden för renässansidéernas frambrytande i Italien till och med rokokoströmningarna under 1700-talet. De viktiga konstteoretiska förskjutningarna och konstnärernas förändrade roll i samhället diskuteras. Även statsbyggandets och miljögestaltningens utveckling studeras, liksom konsthantverk och utveckling av de grafiska teknikerna.

Konstens historia från ca 1750 till ca 1900, 7,5 hp
(Art History from the middle of the 18th to the 20th century)
Delkursen ger en översikt över de viktigaste stilströmningarna i konsten från nyklassicismen till och med sekelskiftets Art Nouveau. De områden som diskuteras är konstskapandets förändrade villkor genom konstnärsemancipationen och konstmarknadens och utställningslivets utveckling, striden mellan akademism och modernism samt den tekniska utvecklingens betydelse för arkitektur och stadsbyggande. Vidare behandlas såväl fotografiets uppkomst och historia som den massproducerade bildens genombrott.

Konstens historia från ca 1900 till idag, 7,5 hp
(Art History from the 20th century until today)
I delkursen behandlas ingående viktiga enskilda konstnärers insatser och gruppbildningar samt de olika konströrelsernas teoretiska förutsättningar från fauvismens och expressionismens genombrott 1905 fram till idag. Vidare studeras 1900-talets arkitektur, miljögestaltning och design samt konstbegreppet. Perspektiv ges på massmediabilder av olika slag, populärbilder, reklam och propaganda.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskap 1, grundkurs
History of Art 1, primary level, 30 ECTS Credits
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 717G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       KVO   HU