Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskap 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde Konsthantverk - KH1
  Kurskod   717G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha tillägnat sig kunskaper för att självständigt kunna beskriva, analysera och diskutera konstvetenskapens olika studieobjekt,
- ha fördjupade kvalifikationer för att kunna arbeta inom ämnesrelaterade forskningsmiljöer,
- demonstrera fördjupade kunskaper och förståelse för ämnet,
- ha visat prov på fördjupad förmåga att själv formulera sig genom att självständigt författa en vetenskaplig uppsats och att muntligen opponera på en uppsats.
Kursinnehåll
Teori och metod, 7,5 hp
(Theory and Method)
Kursmomentet innefattar en allmän översikt över konstvetenskaplig teori och metod. Vidare behandlas olika teorier om konstens natur samt begrepp som tolkning, sanning och mening i estetiska sammanhang,

Fördjupningskurs, 7,5 hp
(In-depth Reading)
Läskurs omfattande konstteoretisk litteratur vald i samråd mellan studerande och handledare. Kursen examineras på gemensamma seminarier.

Uppsatskurs, 15 hp
(Essay)
Delkursen innebär författandet av en uppsats på vilken kvalificerade krav ställs vad gäller vetenskaplig dokumentation, självständig och kritisk materialbehandling samt noggrannhet i det praktiska genomförandet. I kursen utgör opponentskap ett obligatoriskt moment. I delkursen ingår bibliografisk orientering samt handledning i uppsatsskrivandets teknik.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar där läraren presenterar kunskap som harmonierar med kurslitteraturens innehåll. Utöver detta hålls seminarier, gruppundervisning och handledning där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner, inläsning av kurslitteratur, Opponering på kurskamraters uppsatser och ledning av seminarier är obligatoriska moment.
Examination
Delkurserna examineras separat genom hemskrivningar eller skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Konstvetenskap, grundkurs samt genomgången Konstvetenskap, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande), dvs. inklusive uppsatsen
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskap 3, fördjupningskurs
History of Art 3, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 717G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     KVO   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2006-11-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.