Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde
  Kurskod   717G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- visa på fördjupad förmåga att redogöra för fördjupade kunskaper om centrala områden inom ämnet där bildpsykologiska, bildsociologiska och etnologiska såväl som bildteoretiska, tekniska och bildanalytiska perspektiv anlägges,
- demonstrera kunskaper som är tillämpbara på skilda arbetsmarknadsrelaterade områden inom kultursektorn,
- ha tillägnat sig ökad förmåga att i tal och skrift formulera sig på ett sätt som, med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visar på fördjupad förmåga att argumentera och tolka relevanta fakta i ämnet,
- ha tillägnat sig kunskaper för fortsatta studier, med krav på att självständigt kunna lösa de arbetsuppgifter som krävs för avancemang till högre nivå inom ämnet,
- genom textstudier och grupparbeten ha tillägnat sig en ökad kunskap och förståelse för ämnet.
Kursinnehåll
Bildens tillkomst och upplevelsen av bilden, 7,5 hp
(Conception, Production and Reception of Artefacts)
Med exempel från olika tidsepoker behandlas bildkonception och tekniska förfaranden vid tillkomsten av bilder av skilda slag (måleri, grafik, fotografi etc.). Vidare belyses förutsättningarna och villkoren för bildperception och bildupplevelser ur kulturvetenskapliga aspekter.

Bild- och arkitekturanalys, 7,5 hp
(Picture and Architecture Analysis)
Med hjälp av exempel från äldre och nyare tid behandlas teorier och metoder för beskrivning och tolkning av bilders, byggnaders och gestaltade miljöers utseende, innehåll och olika betydelseskikt.

Uppsats (individuell uppgift), 7,5 hp
(Individually composed Paper)
På uppsatsen, vars ämne bestäms i samråd med handledaren, ställs krav vad gäller vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt till materialet samt noggrannhet i det praktiska genomförandet. Kursdelen innefattar också en orientering i bibliografi.

Bild och samhälle 7,5 hp
(Image and Society)
Bilden sätts in i sitt sociokulturella sammanhang och betraktas som ett uttryck för ett samhälles eller olika gruppers behov och värderingar. Bildens funktioner, förmedlingsformer och mottagande belyses liksom bildskaparnas roll och villkoren för deras verksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner, inläsning av kurslitteratur, granskning av kurskamraters uppsatser och ledning av seminarier m.m. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.
Examination
Delkurserna examineras separat genom hemskrivningar eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar en presentation av det egna uppsatsarbetet och en opposition av uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Konstvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända (motsv.).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskap 2, fortsättningskurs
History of Art 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 717G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     KVO   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2006-11-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.