Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskapens teorier och problemområden 2, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde Konstvetenskap - KV1
  Kurskod   717A03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− identifiera problemområden inom ämnet
− kritiskt granska och vidareutveckla konstvetenskaplig forskning
− arbeta fram metoder för undersökning av nya forskningsområden
− skriva fram olika teoretiska perspektiv inom ramen för ämnets tolkningspraktik
Kursinnehåll
Kursen är en fördjupning av de senaste decenniernas teori och metodfrågor inom konstvetenskapen och är en påbyggnad av Konstvetenskapens teorier och problemområden 1. Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå inom det konstvetenskapliga fältet.

Undervisning/Arbetsformer
Huvuddelen av undervisningen består av seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt inför seminarier genom inläsning av litteratur, samt arbete med specifika seminarieuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Projekten examineras dels genom seminarier, dels genom individuell skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i studiehandledningen för kursen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Konstvetenskapens teorier och problemområden 1 med minst 10 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskapens teorier och problemområden 2, avancerad kurs
Theories and Research Areas of Art History (part 2), advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 717A03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     KVO   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-03-21