Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskapens teorier och problemområden 1, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde Konsthantverk - KH1
  Kurskod   717A02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− redogöra för aktuella problemområden inom konstvetenskapen
− analysera och kritiskt granska konstvetenskapliga forskningsrapporter
− identifiera nya forskningsområden inom konstvetenskapen
− kritiskt redogöra för och kritiskt granska metodologiska överväganden, historiografi och teoretiska perspektiv i tolkningspraktiken
Kursinnehåll
Kursen är en fördjupning av de senaste decenniernas teori och metodfrågor inom konstvetenskapen och riktar sig till studenter som tidigare gjort självständiga arbeten inom det konstvetenskapliga fältet.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges på kvartsfart. Arbetsformerna är projektbaserade. Huvuddelen av
undervisningen sker via seminarier och individuell handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Projekten examineras dels genom aktivt deltagande i seminarier och dels genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i
studiehandledningen för kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Konstvetenskap, fördjupningskurs med 30 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskapens teorier och problemområden 1, avancerad kurs
Theories and Research Areas of Art History (part 1)
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 717A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     KVO   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.