Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO
Ämnesområde
  Kurskod   717A01
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande:
- ha en metodisk säkerhet samt en avancerad förmåga att formulera problem och att självständigt, kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter,
- ha avancerade kunskaper inom något speciellt område inom konstvetenskapen,
- ha de kvalifikationer som krävs för att arbeta inom ämnesrelaterade forskningsmiljöer,
- ha förmåga att på ett avancerat sätt studera och utföra arbetsuppgifter på ett självständigt sätt.
Kursinnehåll
Individuell fördjupning, 7,5 hp
(Individual In-depth Reading)
I samråd med handledaren väljer den studerande en individuell läskurs, dock ej inom det specialområde som uppsatsarbetet behandlar.

Gemensam fördjupning, 7,5 hp
(Common Reading and Discussion Seminars)
Kursmomentet innefattar ett för hela studentgruppen gemensamt seminarium kring ett speciellt ämne som kritiskt studeras och diskuteras. I momentet ingår uppgiften att individuellt presentera särskilt instuderat material och leda en seminariediskussion kring detta.

Uppsats, 15 hp
(Essay)
Uppsatsen är ett individuellt arbete på vilket höga krav ställs vad gäller probleminriktningar samt självständighet i förhållande till materialet och i den kritiska behandlingen av detta. I kursen utgör opponentskap ett obligatoriskt moment.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursens gång bedrivs undervisning genom seminarier, handledning och eventuella studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner, inläsning av såväl gemensam som individuell fördjupningslitteratur, ledning av seminarier och opponering av kurskamraters uppsatser m.m. Undervisningsspråk: svenska.
Examination
De valfria kurserna examineras muntligt eller genom hemskrivningar. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift, samt aktivt deltagande vid seminarier.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Konstvetenskap 1 och 2 samt genomgången Konstvetenskap 3 med minst 15 p (22,5 hp) godkända (eller motsvarande), dvs. inklusive uppsatsen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstvetenskap 4, avancerad kurs
History of Art 4, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 717A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Konstvetenskap och visuell kommunikation - KVO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     KVO   HU