Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Passionens århundrade. Om 1700-talets känslosamma litteratur, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G25
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera och tolka svenska och europeiska litterära och teoretiska texter från 1700-talet,
- reflektera över och problematisera passionens och känslans representationer under 1700-talet i ett litteraturhistoriskt, genrehistoriskt och mediehistoriskt sammanhang,
- med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett vetenskapligt resonemang.
Kursinnehåll
Kursen behandlar 1700-talets litteratur med fokus på hur passioner och känslor uttrycks i olika typer av texter i Sverige och Europa. Textmaterialet spänner över såväl psalmer och teoretiska traktater som erotisk litteratur och tårdrypande brev. Känslouttrycket analyseras i relation till begrepp som genre och medium och i relation till seklets föreställningar om läsare och författare.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och gruppövningar är obligatoriska och förutsätter goda förberedelser i form av självstudier.
Examination
Kursen examineras genom hemtentamen. Aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 godkända högskolepoäng.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Passionens århundrade. Om 1700-talets känslosamma litteratur
The Century of Passion. Sentimental Literature in the Eighteenth Century
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 716G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.