Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Essän från Montaigne till medieåldern, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G23
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- självständigt och problematiserande resonera om essän utifrån kulturhistoriska, genreteoretiska, stilanalytiska och tematiska perspektiv och begrepp
- i praktisk tillämpning demonstrera sin kunskap om essäformen
- självständigt och ur olika perspektiv analysera texter från skilda tider.
Kursinnehåll
Kursen behandlar essän som litterär genre och i ett kulturhistoriskt perspektiv. Vid sidan av ett antal teoretiska texter om essän studeras ett urval essäer som representerar olika tidsperioder, teman och stilideal. Såväl formmässiga som innehållsmässiga aspekter av genren analyseras, liksom essäns position i det litterära systemet, dess relation till andra genrer och texttyper och dess förhållande till sociala, kulturella och mediala förändringar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och gruppövningar är obligatoriska och förutsätter goda förberedelser i form av självstudier.
Examination
Delkursen examineras genom hemskrivning samt genom aktivt deltagande i obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 60 godkända högskolepoäng.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Essän från Montaigne till medieåldern
The Essay from Montaigne to the Media Age
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 716G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-06-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.