Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ungdomslitteratur, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för ungdomslitteraturgenrens historiska utveckling och samtida roll
- beskriva och diskutera den funktion som ungdomslitteraturen har och har haft för barns utveckling
- analysera ungdomslitteratur med vedertagna analysverktyg på ett grundläggande sätt
- sätta in ett urval av ungdomslitterära verk i en samhällelig och litteraturhistorisk kontext
- redogöra för ungdomslitteraturens betydelse i relation till det övriga litteraturfältet såsom barnlitteratur och litteratur för vuxna.
Kursinnehåll
I kursen studeras ett antal litterära verk, såväl äldre som samtida, för att belysa framväxten av en litteratur för unga och dess roll idag. Ett analytiskt fokus läggs på litteraturens pedagogiska roll under olika historiska skeenden, liksom på de ideologier som dagens ungdomslitteratur förmedlar. Litteraturvetenskapliga metoder övas och används för att placera verken i sin kontext och belysa deras intertextualitet. Verkens bild av ungdom, tonårstid, lärande och ungas position i samhället står i centrum.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar kring litterära texter. Därtill kommer självstudier.
Examination
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna och genom skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ungdomslitteratur
Youth Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 716G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-06-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.