Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barn- och ungdomslitteratur, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G21
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för utvecklingen av genrerna inom barn- och ungdomslitteraturen
- relatera ett urval av barn- och ungdomslitterära verk till en samhällelig och litteraturhistorisk kontext
- analysera barn- och ungdomslitteratur med litterära analysverktyg
- beskriva och diskutera olika funktioner som barn- och ungdomslitteraturen har och har haft för barns utveckling
- redogöra för några litteraturdidaktiska metoder kopplade till genrer inom barn- och ungdomslitteraturen
- jämföra texter i ett intertextuellt syfte.
Kursinnehåll
I kursen studeras ett antal barn- och ungdomslitterära verk, såväl äldre som samtida, för att belysa barnlitteraturens
framväxt och dess roll idag. Ett analytiskt fokus läggs på litteraturens funktioner under olika historiska skeenden,
liksom på de ideologier som dagens barn- och ungdomslitteratur förmedlar. Litteraturvetenskapliga metoder övas och
används för att placera verken i sin kontext och belysa deras intertextualitet. Ett ideologikritiskt förhållningssätt intas
till verken och den bild de ger av barndom, barns utveckling, lärande och barns position i samhället.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar kring litterära texter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna och genom skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barn- och ungdomslitteratur
Children's and Youth Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 716G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.