Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Från Aiskylos till Norén. Nedslag i det västerländska dramats historia, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G20
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för det västerländska dramats utveckling från antiken till idag
- använda grundläggande dramateoretiska begrepp och modeller
- självständigt och ur olika teoretiska perspektiv analysera dramatiska verk.
Kursinnehåll
Kursen behandlar det västerländska dramat och dess kulturhistoria med inriktning dels på genrer, tematik och uttrycksform, dels på de dramatiska verkens förhållande till olika tiders sociala och kulturella kontexter. En viss tyngdpunkt ligger på hur familjen har gestaltats och problematiserats i dramat.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och gruppövningar är obligatoriska och förutsätter goda förberedelser i form av självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en inlämningsuppgift i form av en skriftlig dramaanalys, hemskrivning och genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 60 godkända högskolepoäng.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Från Aiskylos till Norén. Nedslag i det västerländska dramats historia
From Aiskylos to Norén. Examples from the History of Western Drama
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 716G20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-08-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.