Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skräcklitteratur, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G18
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för skräcklitteraturens utveckling från och med romantiken till idag
- demonstrera en utvecklad förmåga att läsa, förstå, tolka och värdera skräcklitterära texter i deras estetiska och historiska sammanhang
- analysera texter utifrån för genren grundläggande begrepp och teoretiska perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar skräcklitteraturens förändringar från sent 1700-tal till nutid. Ett antal klassiska skräcklitterära verk behandlas. Kursen belyser också teoretiska perspektiv, bland annat hur begreppet gotik kan relateras till skräck, och hur skräcklitteraturen kan relateras till andra genrer, såsom detektivberättelsen, den psykologiska thrillern och fantasylitteraturen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift, samt genom aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skräcklitteratur
Horror Fiction
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 716G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-08-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.