Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G17
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
– redogöra för fördjupade kunskaper om aktuella teoretiska och metodiska inriktningar inom litteraturvetenskapen
– problematisera sina litteratur- och kulturhistoriska kunskaper
– självständigt och ur olika perspektiv kunna analysera och tolka litterära texter från skilda tider
– självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga formulera problemställningar och utföra en litteraturvetenskaplig undersökning.
– med utvecklad språklig framställnings- och argumentationsförmåga kunna föra ett litteraturvetenskapligt resonemang.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Teoretisk och metodisk fördjupningskurs, 6 hp
Delkursen utgör en fördjupning i teoretiska och metodiska inriktningar inom litteraturvetenskapen inklusive tillämpningar på skönlitterärt material.

Delkurs 2: Tematisk eller historisk fördjupningskurs, 6 hp
Delkursen utgör en fördjupning i ett inom litteraturvetenskapen särskilt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre.

Delkurs 3: Skrivandets konst III, 3 hp
Delkursen utgör en fördjupad övning i akademiskt skrivande.

Delkurs 4: Uppsatskurs, 15 hp
Delkursen innefattar en obligatorisk seminarieserie, ett uppsatsarbete och en oppositionsuppgift.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, enskild uppsatshandledning, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier. Seminarier, gruppövningar och övningsuppgifter är obligatoriska.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Litteraturvetenskap 1, samt genomgången Litteraturvetenskap 2 med minst 24 hp godkända (eller motsvarande), inklusive uppsatsen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs
Comparative Literature 3, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 716G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     LIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-01-18