Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G16
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− demonstrera grundläggande kunskaper om den samtida litteraturvetenskapliga teoribildningen och metodläran
− redovisa fördjupade litteraturhistoriska kunskaper inom valda litteraturvetenskapliga områden
− visa utvecklad förmåga att ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider
− redogöra för den litteraturvetenskapliga uppsatsens grundkrav genom att införliva dessa i ett mindre uppsatsarbete
– med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II, 6 hp
Delkursen orienterar i 1900-talets och särskilt de senaste decenniernas litteraturteoretiska och metodiska utveckling.

Delkurs 2: Skrivandets konst II, 3 hp
Delkursen utgör en övning i det akademiska skrivandets grunder samt en fördjupad praktisk orientering i litteraturens skiftande genrer.

Delkurs 3: Tematisk eller historisk fördjupningskurs I, 6 hp
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre.

Delkurs 4: Uppsatskurs, 9 hp
Delkursen innefattar en kurs i uppsatsskrivandets grunder, ett eget uppsatsarbete och en oppositionsuppgift.

Delkurs 5: Tematisk eller historisk fördjupningskurs II, 6 hp
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter,
uppsatshandledning i grupp och enskilt, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier. Seminarier,
gruppövningar, övningsuppgifter och uppsatshandledning i grupp är obligatoriska.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller fortlöpande skriv− och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Litteraturvetenskap 1 med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs
Comparative Literature 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 716G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     LIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.