Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Astrid Lindgrens författarskap, barnen, naturen och traditionen, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LV1
Ämnesområde Litteraturvetenskap
  Kurskod   716G15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för Astrid Lindgrens litterära produktion i stora drag
- beskriva och diskutera den bild av barn, barndom och barndomens lekar som ges i Lindgrens verk
- analysera vilken betydelse som naturen, miljön och de traditioner som Lindgren växt upp i haft för hennes verk
- sätta in ett urval av Astrid Lindgrens texter i en samhällelig och litteraturhistorisk kontext
- redogöra för verkens betydelse för nutida barns läsning och lekutveckling.
Kursinnehåll
Ett urval av Astrid Lindgrens texter studeras utifrån författarens bakgrund och uppväxtmiljö och ett analytiskt fokus läggs på skildringen av barn, barndom och barnens lekar. Litteraturvetenskapliga metoder övas och används för att placera verken i sin kontext och belysa deras intertextualitet, och ett ideologikritiskt förhållningssätt intas till verken och den bild de ger av barndom, landsbygd och barnuppfostran. Verkens funktion som inspiration och utgångspunkt för lek, naturupplevelse och förståelse för äldre traditioner diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar kring litterära texter. Därtill kommer självstudier.
Examination
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna och genom skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Astrid Lindgrens författarskap, barnen, naturen och traditionen
Children, Nature and Tradition in the Works of Astrid Lindgren
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 716G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     LV1   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.