Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Den moderna ungdomsromanen i litteraturundervisningen, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LIA
  Kurskod   716G14
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för ungdomsromanens genrespecifika drag
- analysera, tolka och estetiskt värdera litterära texter inom genren
- analysera ungdomsromanen utifrån ett genusperspektiv
- redogöra för grundläggande läsarorienterade teoribildningar
- redogöra för grundläggande litteraturdidaktiska teoribildningar
- utifrån litteraturdidaktiska teorier diskutera den moderna ungdomsromanens roll i litteraturundervisningen.
Kursinnehåll
Ungdomsromanens genrespecifika drag studeras. Grundläggande metoder för litterär analys övas, läsarorienterade teoribildningar introduceras och litteraturdidaktiska teoribildningar studeras. Den moderna ungdomsromanen analyseras och tolkas utifrån ett litteraturdidaktiskt perspektiv och de litterära texterna kopplas till skolans litteraturundervisning. Kvalitetsbegrepp som högt och lågt inom den moderna ungdomsromanen diskuteras. Genusperspektiv läggs på ungdomsromanen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar kring litterära texter. Därtill kommer självstudier.
Examination
Muntlig examination i samband med obligatoriska seminarier. Skriftlig hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Den moderna ungdomsromanen i litteraturundervisningen
The Modern Youth Novel in the Teaching of Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 716G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     LIA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.