Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kreativt skrivande, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   716G13
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten
- kunna skriva skönlitteratur, essäistik och kulturkritik inom olika genrer och med olika syften,
- kunna använda svenska språket på ett effektivt, kreativt och personligt sätt,
- demonstrera förmåga att i skrift gestalta idéer, känslor, erfarenheter, reflektioner och kritiska synpunkter,
- kunna anlägga ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras texter,
- visa förståelse för skrivandet som en kreativ process,
- vara förtrogen med den grundläggande litterära, litteraturkritiska och litteraturvetenskapliga begreppsapparat som är relevant för att analysera och skriva texter.
Kursinnehåll
Att läsa och tolka, 5 hp
To read and interpret
Delkursen rymmer orienterande litteratur i litteraturanalys och litteraturtolkning. Litteraturstudiets grundläggande terminologi och begreppsapparat behandlas, exempelvis inom områdena bildspråk och narratologi, och kontextualiseringens betydelse för all tolkning belyses.

Att skriva l, 3 hp
To write l
Under delkursen genomförs en skrivövning inom en genre som studenten själv väljer. Texterna behandlas utifrån frågor som berör komposition, stil, tilltal, meningsbyggnad, ordval och ordfogning, det vill säga sådant som ryms inom begreppen litterär gestaltning och retorik i vid mening. Vidare med fokus på problem och principer vad gäller texters sammanhang och kontraster, enhetlighet och komplexitet.

Att skriva ll, 3 hp
To write ll
Under delkursen genomförs en andra skrivövning där en text produceras inom en genre som studenten själv väljer. Texten behandlas utifrån samma frågeställningar som anges under ”Att skriva I”.

Att skriva lll, 10 hp
To write lll
I denna delkurs arbetar studenten fram ett eller flera manuskript inom valfri genre med utgångspunkt i samma frågeställningar som i delkurs ”Att skriva I” och ”Att skriva II”.

Att värdera, 5 hp
To value
Delkursen fokuserar på den klassiska estetiska frågan: vad är bra litteratur och varför? Tradition ställs mot originalitet och historiska perspektiv på textvärdering tas upp. Litteratur inom poetikgenren, det vill säga texter som bland annat ställer upp normer för god litteratur, läses också.

Att skriva kritik, 4 hp
To write criticism
Avslutningsvis skriver kursdeltagarna litteraturkritiska texter som analyserande, tolkande och värderande behandlar dels de texter man själv skrivit under kursen, dels kurskamraternas texter som skrivits tidigare inom kursen. Dessa texter ska skrivas med det tänka syftet att publiceras på en kultursida i en stor dagstidning, eller i en litterär tidskrift.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker via nätet i form av textproduktion, textresponser, diskussioner och kommentarer kring litteratur och skrivande och genomförs med hjälp av gruppkommunikationsprogram. Studenternas egna texter arbetas fram och behandlas fortlöpande genom kommentarer från övriga kursdeltagare. Lärarrespons ges på delkursernas sista textutkast. Sammanfattningar, uppgifter och analyser av den ingående vetenskapliga och litteraturteoretiska kurslitteraturen sänds in till ansvarig lärare för bedömning. Förutom den obligatoriska introduktionsträffen då riktlinjerna för kursen presenteras, kan det även förekomma ytterligare fysiska träffar för textsamtal i seminarieform och med inbjudna författare eller kritiker.
Examination
Kursen examineras dels i form av inlämningsuppgifter på kurslitteraturen, dels genom insändande av egna texter och kommentarer av de övriga gruppmedlemmarnas texter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Antingen akademiska studier omfattande minst 60 p/90 hp eller minst 5 års arbetslivserfarenhet. Antagning sker på grundval och bedömning av insänt arbetsprov bestående av en egen skönlitterär (prosa eller lyrik) eller essäistisk text på 3-10 sidor.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kreativt skrivande, grundkurs
Creative Writing 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 716G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     LIA   HU