Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   716G12
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten
- kunna använda ett vetenskapligt förhållningssätt genom att ha slutfört en fördjupningskurs i en särskild teoretisk eller metodisk inriktning inom litteraturvetenskapen och/eller angränsande disciplin,
- kunna redogöra för sina litteratur- och kulturhistoriska kunskaper och självständigt och i olika perspektiv kunna analysera och tolka skönlitterära texter från skilda tider,
- självständigt kunna utföra en mindre litteraturvetenskaplig undersökning.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Teoretisk eller metodisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Theoretical or Methodological Specialization
Delkursen utgör en fördjupning i en särskild teoretisk eller metodisk inriktning inom litteraturvetenskapen och/eller angränsande disciplin, inklusive tillämpningar på skönlitterärt material.

Delkurs 2: Tematisk eller historisk fördjupningskurs III, 7,5 hp
Thematical or Historical Specialization III
Delkursen utgör en fördjupning i ett inom litteraturvetenskapen och/eller
angränsande disciplin särskilt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre.

Delkurs 3: Uppsatskurs II, 15 hp
Paper Writing II
Delkursen innefattar en obligatorisk seminarieserie, ett uppsatsarbete motsvarande 15 hp, och en oppositionsuppgift
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, enskild uppsatshandledning, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier. Seminarier, gruppövningar och övningsuppgifter är obligatoriska.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Litteraturvetenskap 1 samt genomgången Litteraturvetenskap 2 med minst 15 p (22,5 hp) godkända (eller motsvarande), dvs. inklusive uppsatsen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs
Comparative Literature 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: 716G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     LIA   HU