Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   716G11
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten
- demonstrera grundläggande kunskaper om den samtida litteraturvetenskapliga teoribildningen och metodläran,
- ha tillägnat sig ytterligare litteraturhistoriska kunskaper och ytterligare utvecklat sin förmåga att i olika perspektiv analysera och tolka skönlitterära texter från skilda tider,
- kunna redogöra för den litteraturvetenskapliga uppsatsens grundkrav och kunna införliva dessa i ett mindre uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II, 6 hp
Theories and Methods of Literary Criticism II
Delkursen orienterar i 1900-talets och särskilt de senaste decenniernas litteraturteoretiska och metodiska utveckling.

Tematisk eller historisk fördjupningskurs I, 7,5 hp
Thematical or Historical Specialization I
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre.

Tematisk eller historisk fördjupningskurs II, 7,5 hp
Thematical or Historical Specialization II
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre.

Uppsatskurs I, 9 hp
Paper Writing I
Delkursen innefattar en kurs i uppsatsskrivandets grunder, ett eget uppsatsarbete motsvarande 7,5 hp, och en oppositionsuppgift.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, uppsatshandledning i grupp och enskilt, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier. Seminarier,
gruppövningar, övningsuppgifter och uppsatshandledning i grupp är obligatoriska.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Litteraturvetenskap, grundkurs med minst 18 hp godkända (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs
Comparative Literature 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: 716G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     LIA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-11-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.