Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G10
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− redogöra för litteraturteorins grundfrågor och centrala begrepp samt demonstrera grundläggande kunskaper om de traditionella litteraturvetenskapliga metoderna och teorierna
− redogöra för litteraturens historiska och sociala förutsättningar och funktioner
− på ett grundläggande sätt och ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer
− redogöra för den västerländska litteraturens utveckling från äldsta tid till idag
– med god språklig framställningsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I, 6 hp
Delkursen utgör en introduktion till litteraturvetenskapen som historisk och estetisk disciplin samt orienterar i de traditionella litteraturvetenskapliga metoderna och centrala begreppen.

Delkurs 2: Skrivandets konst I, 3 hp
Delkursen utgör en introduktion till skrivandets grundläggande grepp samt en praktisk orientering i litteraturens skiftande genrer.

Delkurs 3: Litteraturvetenskaplig textanalys, 6 hp
Delkursen ges parallellt med delkurserna 4 och 5 och utgörs av övningar i litteraturvetenskaplig textanalys, inklusive metrikens grunder.

Delkurs 4: Den äldre litteraturens historia, 7,5 hp
Delkursen ger en översikt över de viktigaste perioderna, strömningarna, skolbildningarna och genrerna i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till och med 1600-talet.

Delkurs 5: Den moderna litteraturens historia, 7,5 hp
Delkursen ger en översikt över de viktigaste perioderna, strömningarna, skolbildningarna och genrerna i den västerländska litteraturhistorien från och med 1700-talet till idag.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier. Seminarier, gruppövningar och övningsuppgifter är obligatoriska.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska B/Engelska 6. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 1, grundkurs
Comparative Literature 1, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: 716G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     LIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2006-11-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01