Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   716G10
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten
- visa förståelse för litteraturteorins grundfrågor och demonstrera grundläggande kunskaper om de traditionella litteraturvetenskapliga metoderna att studera skönlitteraturen,
- ha grundläggande historiska kunskaper om skönlitteraturens samhälleliga förutsättningar och funktioner,
- på ett grundläggande sätt kunna analysera och tolka i olika perspektiv, inklusive i ett medvetet genusperspektiv, skönlitterära texter från skilda tider,
- kunna redogöra för den västerländska litteraturens utveckling från äldsta tid till idag.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I, 6 hp
Theories and Methods of Literary Criticism I
Delkursen utgör en introduktion till litteraturvetenskapen som historisk och estetisk disciplin, och orienterar i de
traditionella litteraturvetenskapliga metoderna samt i olika tiders grundläggande litteraturuppfattningar.

Delkurs 2: Litteratur och samhälle, 6 hp
Literature and Society
Delkursen utgör en introduktion till litteratursociologin och en historisk orientering i skönlitteraturens skiftande förutsättningar och funktioner i västerlandet, samt behandlar centrala begrepp som ”genus”, ”litteraturhistoria” och ”den litterära kanon”.

Delkurs 3: Litteraturvetenskaplig textanalys, 6 hp
Literary Textual Analysis
Delkursen ges parallellt med delkurserna Den äldre litteraturens historia och Den moderna litteraturens historia och utgör övningar i litteraturvetenskaplig textanalys, inklusive metrikens grunder.

Delkurs 4: Den äldre litteraturens historia, 6 hp
The History of Earlier Literature
Delkursen ger en översikt över de viktigaste perioderna, strömningarna, skolbildningarna och genrerna i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till och med 1600-talet.

Delkurs 5: Den moderna litteraturens historia, 6 hp
The History of Modern Literature
Delkursen ger en översikt över de viktigaste perioderna, strömningarna, skolbildningarna och genrerna i den västerländska litteraturhistorien från och med 1700-talet till idag.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, samt förutsätter goda förberedelser i form av självstudier. Seminarier, gruppövningar och övningsuppgifter är obligatoriska.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

SvB/Sv2B + EnB
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 1, grundkurs
Comparative Literature 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: 716G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     LIA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-11-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.