Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kärlekens litteratur, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- problematisera kärlekens olika representationer i ett litteratur- och kulturhistoriskt sammanhang
- självständigt och ur olika perspektiv analysera texter
- diskutera kärlekens tematik i relation till grundläggande begrepp och teoretiska perspektiv
Kursinnehåll
Kursen utgör en fördjupning i den västerländska litteraturen och kulturhistorien med inriktning på kärlekens tematik från antiken till den moderna perioden. Temat sätts i relation till begrepp som diskurs, sexualitet, kön och genus samt diskuteras och analyseras mot bakgrund av sin tids synsätt och sociala och kulturella sammanhang.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och gruppövningar är obligatoriska och förutsätter goda förberedelser i form av självstudier.
Examination
Kursen examineras genom hemskrivning och genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 60 godkända högskolepoäng.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kärlekens litteratur
Literature of Love
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 716G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Grundläggande     LIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-05-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.