Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   716A11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- med djup förståelse och ur olika perspektiv redogöra för sina kultur- och litteraturhistoriska kunskaper inom valda teman i kursen
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i akademiska litteraturstudier
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga utföra en litteraturvetenskaplig undersökning
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga formulera problemställningar och utföra en litteraturvetenskaplig undersökning.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Valfri kurs I, 7,5 hp
Course Option I

Delkurs 2: Valfri kurs II, 7,5 hp
Course Option II

Delkurs 3: Valfri kurs III, 7,5 hp
Course Option III

Delkurs 4: Valfri kurs IV, 7,5 hp
Course Option IV

Delkurs 1-4 utgörs av valfria läskurser inom ämnet som instuderas på egen hand och väljs ur ämnet litteraturvetenskaps uppsättning av färdiga läskurser på avancerad nivå. Upp till två av dessa kurser kan sättas samman individuellt och i samråd med examinator efter studentens särskilda intresseinriktning.

Delkurs 5: Uppsatskurs, 15 hp
Paper Writing
Delkursen innefattar en obligatorisk seminarieserie, ett uppsatsarbete motsvarande 15 hp, och en oppositionsuppgift.

Delkurs 6: Valfri kurs V, 7,5 hp
Course Option V

Delkurs 7: Valfri kurs VI, 7,5 hp
Course Option VI

Delkurs 6-7 utgörs av valfria kurser på avancerad nivå som väljs från forskarutbildningens inriktningskurser vid IKK. De kan också väljas ur det allmänna utbudet kurser på avancerad nivå inom LiU eller från annan högskola/universitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, enskild handledning och självstudier.
Examination
De valfria kurserna examineras muntligt eller genom hemskrivningar. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift, samt aktivt deltagande vid seminarier. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Litteraturvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången Litteraturvetenskap, fördjupningskurs med minst 24 hp godkända (eller motsvarande), inklusive uppsatsen.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterkurs i litteraturvetenskap
Master's Course in Comparative Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 716A11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     LIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-01-18