Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Litteraturvetenskap 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Litteraturvetenskap - LIA
Ämnesområde
  Kurskod   716A10
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten
- ha ytterligare fördjupat sina kultur- och litteraturhistoriska kunskaper och visa ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt
- självständigt kunna utföra en litteraturvetenskaplig undersökning
Kursinnehåll
Delkurs 1: Valfri kurs I, 7,5 hp
Optional Course I

Delkurs 2: Valfri kurs II, 7,5 hp
Optional Course II

Delkurs 1 och 2 utgörs av valfria läskurser som instuderas på egen hand och antingen väljs ur Avdelningens för litteraturvetenskap uppsättning av färdiga läskurser eller sätts samman individuellt och i samråd med examinator efter studentens särskilda intresseinriktning. Kurslitteraturen omfattar ca 2500 sidor fack- och skönlitteratur per kurs.

Delkurs 3: Uppsatskurs III, 15 hp
Paper Writing III
Delkursen innefattar en obligatorisk seminarieserie, ett uppsatsarbete motsvarande 15 hp, och en oppositionsuppgift.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av enskild handledning, självstudier och en obligatorisk seminarieserie.
Examination
De valfria kurserna examineras muntligt eller genom hemskrivningar. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift, samt aktivt deltagande vid seminarier.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Litteraturvetenskap 1 och 2 samt genomgången Litteraturvetenskap 3 med minst 15 p (22,5 hp) godkända (eller motsvarande), dvs. inklusive uppsatsen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Litteraturvetenskap 4, avancerad kurs
Comparative Literature 4
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: 716A10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap - LIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     LIA   HU